Bestuur

SKSG is een maatschappelijke onderneming. Ze stelt zich ten doel het bieden van veelvormige en professionele kinderopvang binnen een verantwoord pedagogisch kader en tegen een verantwoorde prijs, één en ander met al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin. Eind oktober 2009 is de Governancecode Kinderopvang geactualiseerd, de code voor integer en transparant bestuur en toezicht. SKSG heeft haar governance op grond van deze code in 2010 geactualiseerd.

Bestuur
SKSG wordt bestuurd door directeur/bestuurder: Mr. Enno R. van der Werff.

Statuten SKSG 2010 deel 1
Statuten SKSG 2010 deel 2

Toezicht

Het interne toezichthoudende orgaan is de Raad van Commissarissen. De Raad kent zeven prestatievelden. Het toezicht houden, de rol van werkgever van het bestuur, het adviseren en klankbord zijn voor het bestuur, het regelen van de besturing en het uitoefenen van statutair gegeven bevoegdheden zijn de vijf kernvelden die door uitvoering van de eigen werkzaamheden (het zesde veld) gerealiseerd worden. Over deze zes onderdelen legt de Raad verantwoording af in een jaarverslag (het zevende prestatieveld).

Leden van de RvC en rooster van aftreden

Jaarverslag RvC 2017

Integriteitscode

Op 10 april 2008 is de gedragscode van de beroepsvereniging van directeuren in de Kinderopvang vastgesteld. De begrippen integriteit, competentie en innovatie zijn de belangrijkste bestanddelen van de code. Het bestuur van SKSG handelt volgens deze code. Dit is ook vastgelegd in de  arbeidsovereenkomst van de bestuurder.

De volledige Gedragscode bdKO lees je hier.

Overige documenten (reglementen, statuten, etc.)  kun je vinden bij downloads & links.