Oudercommissies

Ouders praten en denken mee

Elk kindercentrum van SKSG heeft een oudercommissie (OC). De OC behartigt de belangen van de kinderen en vertegenwoordigt de ouders die het desbetreffende kindercentrum bezoeken. De OC denkt mee over onderwerpen zoals veiligheid, hygiëne, gezondheid en het pedagogisch beleid en is een informatiebron voor de manager Kindcentrum. De gastouderopvang heeft een digitale oudercommissie. Dit wordt het ouderpanel genoemd.

De centrale oudercommissie

Naast de oudercommissie per kindercentrum en het digitale ouderpanel is er ook een centrale oudercommissie (COC). De COC is door de OC en het ouderpanel gemandateerd om SKSG te adviseren over onderwerpen die op centraal niveau worden beslist. Het mailadres van de COC is: VZ.coc@sksg.nl

Zes maal per jaar praat de COC met de directie van SKSG over het beleid. De COC de behartigt belangen van de ouders op centraal niveau. Zo kan de COC gevraagd en ongevraagd advies geven over de kwaliteit van de opvang en de belangen van de kinderen en ouders. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd hoe bindend het advies van de COC  is.

KIK Handvest voor ouders
SKSG maakt deel uit van KIK (Kwaliteit in Kinderopvang), een vereniging van twaalf maatschappelijke kinderopvangorganisaties die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van kinderopvang binnen de eigen organisaties en binnen de sector.

De leden van KIK zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer 85.000 kinderen en 11.000 werknemers.
Wij zien het waarborgen en ontwikkelen van de kwaliteit van de kinderopvang als onze belangrijkste taak. Daarbij stellen we het belang van uw kind centraal. We willen dan ook graag dat jij als ouder van mening bent dat de kinderopvang iets toevoegt aan de opvoeding thuis.

We hebben gezamenlijk dit Handvest opgesteld, met daarin tien punten waarvoor wij ons als kinderopvangcentra verantwoordelijk voelen en waarop u ons kunt en mag aanspreken