overlay

Bemiddelingsprocedure en bemiddelingskosten Gastouderopvang

Intake ouders

Voordat ouders in contact worden gebracht met een gastouder bezoekt een bemiddelingsmedewerkster de ouders thuis. Tijdens dit gesprek probeert zij een goed beeld te krijgen van wensen en ideeën over de opvang. Zij zoekt dan een gastouder die daar het beste bij past.

Bemiddeling

Vervolgens vindt op voorstel van de bemiddelingsmedewerker een kennismakingsgesprek plaats tussen beide partijen bij de gastouder thuis. Bij opvang aan huis vindt dit gesprek bij de ouders plaats.

Overeenkomst tussen ouders en gastouder

Wanneer ouders en gastouder het eens zijn legt de bemiddelingsmedewerker de afspraken over de opvang en verzorging vast in een “Overeenkomst tot gastouderopvang”. Deze wordt getekend door ouders en gastouder.

Evaluatiegesprekken

De opvang begint met een proefperiode van zes weken. Daarna vindt er bij de gastouder of ouder thuis een evaluatiegesprek plaats tussen de gastouder, de ouders en de bemiddelingsmedewerker. Gezamenlijk wordt gekeken of er aanpassingen of veranderingen in de opvang nodig zijn. Wanneer alle partijen tevreden zijn over de opvang wordt deze voortgezet. Het evaluatiegesprek wordt jaarlijks herhaald en wordt vastgelegd in een verslag.

Bemiddelingskosten

Wat doet SKSG voor de bemiddelingskosten?

Regelmatig krijgen we deze vraag van ouders en gastouder, hier geven we graag antwoord op.

SKSG zorgt ervoor dat ouders verzekerd zijn van een professionele gastouder die aan alle eisen voldoet die de Wet Kinderopvang stelt. Dit is een voorwaarde voor inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)  zodat ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag. Gastouders werken volgens het Pedagogisch Werkplan van SKSG.
SKSG Gastouderopvang wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.

Onze werkzaamheden zijn als volgt onder te verdelen:

 1. Bemiddelen
 2. Ondersteunen / relatiebeheer
 3. Administratie

Bemiddelen:

 • Zorgvuldig werven en selecteren van gastouders
 • Intakegesprekken houden met ouders
 • Gastouders en ouders met elkaar laten kennismaken
 • Het voeren van een koppelingsgesprek met gastouder en ouders
 • Het aanbieden van een evaluatiegesprek met ouders en gastouder (na proeftijd van 6 weken en vervolgens jaarlijks)
 • Indien nodig verzorgen van noodopvang / vakantieopvang bij afwezigheid gastouder

Ondersteuning

 • Het desgevraagd geven van pedagogisch advies en begeleiding
 • Op aanvraag doen van observaties bij gastouder
 • Bemiddeling bij onenigheid: ontstaat er een verschil van mening tussen ouder en gastouder kan onze medewerker bemiddelen
 • Maandelijkse koffieochtenden voor collegiaal overleg gastouders en onderling contact
 • Aanbieden van pedagogische trainingen en workshops, waaronder jaarlijkse EHBO herhalingen
 • Jaarlijkse inspectie van de woonruimte van de gastouder (Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid)
 • Ondersteuning gastouders voor GGD controle + voldoen aan alle voorwaarden die de Overheid stelt aan gastouderopvang
 • Zorgdragen voor handboek met informatie en protocollen
 • Ondersteuning aan (ZZP) gastouders w.b. boekhouding door belastingdeskundige
 • Zorg dragen van zichtbaarheid gastouder (profiel op website, deurbordje, flyer, Facebook)
 • Jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst voor gastouders
 • Jaarlijkse ouderavond
 • Uitleen meerlingbuggy’s

Administratief

 • Registratie gastouders in LRKP, SKSG neemt de kosten voor inschrijving en wijzigingen in LRKP in gemeenten voor haar rekening
 • SKSG vergoedt de kosten van de VOG aanvraag van de gastouder
 • Contractbeheer + verslaglegging
 • Facturering aan ouders en uitbetaling gastouders (kassiersfunctie)
 • Debiteurenbeheer
 • Jaaropgaaf ouders en gastouders
 • Aanleveren jaargegevens aan Belastingdienst
 • Ondersteuning door SKSG Klantenservice bij vragen over Kinderopvangtoeslag
 • Overleg met Oudercommissie
 • Overleg met Gastoudercommissie / overleg met Manager Kinderopvang over oa. jaarlijkse tarieven